Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2008

Ν. Αγαθούπολη


Βαρβάρα - Tadorna tardona, Χουλιαρόπαπια - Anas clypeata, Γκισάρι - Aythya ferina Πρασινοκέφαλη Πάπια - Anas platyrhynchos